P. JAN MIKEŠ ODCHÁZÍ NA NOVÉ PŮSOBIŠTĚ

05.07.2014 15:25

Je to už 4 roky, co k nám přišel P. Mgr. Jan Mikeš. Nikdo z nás netušil, že se stane tak neoddělitelnou součástí naší farnosti a celé obce.

Svým vlídným vystupováním, obětavou prací a laskavým lidským přístupem oslovil naše obyvatele všech věkových kategorií, od dětí až po seniory. A nejen oslovil, ale získal si i jejich upřímné sympatie. Když jsme se dozvěděli o odchodu kaplana P. Mgr. Jana Mikeše, přišlo nám samozřejmé napsat pár řádek o člověku, který působil ve zdejší římskokatolické farnosti, nejprve jeden rok jako jáhen a následně 3 roky jako kněz - farní vikář, kaplan pro mládež. Všichni farníci otce Jana znají jako člověka věrného svému poslání a oddaného Bohu, ale také jako člověka plně otevřeného lidem. Své kněžské poslání bere velmi vážně a stal se pro nás věřící, za dobu působení v Březnici, nedílnou součástí našich životů. Učil děti náboženství, formoval mládež, vedl biblické hodiny, uděloval svátost křtu, svátost smíření, svaté přijímání, připravoval biřmovance k svátosti biřmování, uděloval snoubencům svátost manželství, nemocným svátost pomazání nemocných a pohřbíval naše blízké.

P. Mgr. Jan Mikeš se narodil 21. března 1985 ve Vimperku rodičům Anně a Jiřímu. Má bratra Jiřího. Vyrůstal v pošumavské vesnici Horosedly. V roce 1991 nastoupil do základní školy ve Čkyni. Po dokončení povinné školní docházky v roce 2000, pokračoval na čtyřletém gymnáziu ve Vimperku. Po složení maturity absolvoval Teologický konvikt v Olomouci, což je roční přípravné studium pro budoucí kněze. V roce 2005 začal studovat magisterský obor na Katolické teologické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Promován byl v Praze v roce 2010.

K 1. září 2010 byl otec Jan ustanoven jako pastorační asistent do Březnice k tehdejšímu panu děkanovi P. Josefu Charyparovi. Dne 6. září 2010 přijal jáhenské svěcení od otce biskupa Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap. Svou jáhenskou službu vykonával necelý rok. 25. června 2011 v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích byl vysvěcen na kněze. Od svého vysvěcení vykonával kněžskou službu v naší i okolních farnostech (např. Mirovice, Chraštice, Zalužany, Pohoří) jako farní vikář a kaplan pro mládež píseckého vikariátu. Tuto službu plnil nejprve 2 roky pod vedením pana děkana

P. Josefa Charypara, následně rok a půl pod vedením pana faráře P. Karla Hampla a posledních půl roku pod vedením našeho současného pana faráře P. Metoděje Zdeňka Kozubíka, OPraem. Veliký dík pateru Janovi musíme vyjádřit zvlášť za jeho zapálený a osobní přístup k jednotlivým farníkům, ať už jde o děti, mládež, rodiny či důchodce (pořádání výletů, duchovních akcí, poutí atd.) V souvislosti s těmito aktivitami organizoval letní pobytové tábory pro děti se snahou vytvářet dětské společenství. Při této práci mu samozřejmě pomáhala dospívající mládež a dobrovolníci.

Děkujeme našemu otci Jendovi za duchovní vedení po celé čtyři roky, za to, že nám ukazoval cestu k Bohu a pomáhal nám na cestě ke svatosti. Je nám líto, že P. Jan od nás odchází. Na druhou stranu jsme ale vděčni Pánu Bohu, že jsme s takovou osobností mohli jít čtyři roky společnou cestou. Zároveň mu přejeme vše nejlepší a mnoho radosti na jeho novém působišti v Prachaticích, hodně zdraví, Božího požehnání, ochrany Panny Marie, darů Ducha Svatého v kněžském poslání a stálou přímluvu jeho patronů, svatého Jana Nepomuckého a svatého Víta.

Srdečně děkujeme.

Vaši vděční farníci z Březnice a okolí

 

FOTOGALERIE k prohlédnutí https://svignacbreznice.rajce.idnes.cz/

Jméno: svignacbreznice

Heslo: svignac

(Stažení foto pouze pro soukromé účely)