Sbírka na opravu varhan v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Březnici

 

- varhany jsou vážně napadeny červotočem a odhadovaná cena opravy je Kč 1.500.000,-

 

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

(varhany kostela sv. Ignáce v Březnici)

 

Identifikace nástroje

Předmět: varhany

Objekt: Kostel sv. Ignáce

Obec: Březnice

Okres. Příbram

Kraj: Středočeský

Rejstříkové číslo nemovité KP (kostel sv. Ignáce): 27 495/2-2380

Vlastník, uživatel: Římskokatolická farnost Březnice, Ludvíka Kuby 77,  262 72 Březnice u Příbrami

 

 

Rešerše dostupných archivních pramenů a literatury

Nástroj byl postaven roku 1870 jako opus č. 18 varhanářem Karlem Schiffnerem  (firemní cedulka umístěná dnes na severním boku skříně nástroje), opraveny byly r.1885 a roku 1954 Mir. Hegerem, který varhany seřídil, naladil, pořídil nový měch (NA Praha, fond ZÚ 1914 – 16, Katastr varhan Blatná; B. Petr, Itinerarium Organale… Bohemo Topographicum, 1967 – 70, strojopis uložený v odd. dějin hudby Národního muzea s. 81). Za rekvizic 1. světové války byly z nástroje odebrány prospektové cínové píšťaly, které byly později nahrazeny zinkovými. Dle tužkových zápisů ve skříni nástroje (jižní vnitřní strana), nespecifikovanou a nedatovanou opravu zde prováděl také Jindřich Melzer, stavitel varhan z Přibrami, v roce 1954 v březnu  varhanář Jaroslav Hubený z Protivína  (zřejmě on připojil pneumatické tremolo), dle zápisu na papírovém štítku pod manuálovými vzdušnicemi byla v srpnu r. 1972 provedena generální oprava M. a Antonínem Habětínem.

 

Popis nástroje

Nástroj je vestavěn do jednotné skříně (povrchovou úpravu tvoří hnědý nátěr s lokální lehkou imitací fládrování) s plochým prospektem o třech píšťalových věžích po 7 prospektových píš´talách, z nichž střední je vyšší, mezi nimi se nacházejí nižší mezitravé. Stylově prospekt vychází ještě z pozdně klasicistních schémat, která uplatňoval v závěrečném období své činnosti Schiffnerův učitel Josef Gartner; s nesmělými náznaky historismu v řezbářské výzdobě. Nad píšťalami se nacházejí stylizované řezané rostlinné rozviliny zlacené metálem, obdobně zlacené jsou i hlavice prospektových pilastrů a pás řezaných ozdob eklektického stylu na korunních římsách prospektu. Za prospektem je situována vzdušnice s píšťalovým fondem I. manuálu (principálový sbor a kovové rejstříky v přední části, dřevěné rejstříky v části zadní), za ní pak vzdušnice II. manuálu, o něco níže za ní je pak vzdušnice pedálu. Hrací i rejstříková traktura je mechanická, vzdušnice zásuvkové, znějících rejstříků 20 + 2 spojky.

Hrací stůl se dvěma manuály a pedálem je vestavně jako „spielschrank“ do čelní stěny postamentu s uzavíráním dvoukřídlými dveřmi. Manuálové klaviatury o chromatickém rozsahu C – d3 jsou včetně rámů původní s obrácenou barvou kláves (spodní černé, půltónové potažené bílou kostí), jejichž tvar ještě odpovídá konzervativním formám předchozích desetiletí. Rejstříková manubria ukončená terčíkem s názvem rejstříku (některé z nich, zejména s příslušností k pedálu, jsou novodobé) jsou situována po obou stranách vždy ve dvou vertikálních řadách, v dolní horizontální rovině s řazením po třech. Manubria manuálové a pedálové spojky jsou navíc opatřena pod manubriem zajišťovací mosaznou páčkou. Pedálová klaviatura o rozsahu C – c1 chromaticky je rovněž původní, stejně jako varhanní lavice.

 

Rejstříková dispozice je původní, v následující sestavě:

I. manuál

Bourdonflaute                              16´

Principal  (prospekt zinek)               8´

Portunal                                       8´

Doppelflöte                                   8´

Gemshorn                                     8´

Octav                                            4´

Doppelflöte                                   4´

Quint                                          2 2/3´

Super Octav                                   2´

Mixtur V. F. (5x) , repetice c1       2 2/3´

 

Manuál            

Flauto amabilis                               8´

Viola di Gamba                              8´

Salicionál                                        8´

Flauto dolce                                    4´

Piffaro                                             4´

Violino                                            2´

 

Pedál

Subbas                                            16´

Violonbas                                        16´

Octavbas                                           8´

Geadacktb                                         8´

 

Manuálová a pedálová (I/P) spojka, dodatečně přidané pneumatické tremolo.

Měch (novější) je situován po jižní straně nástroje, s připojeným el. ventilátorem

 

Současný stav:

Nástroj, byť je z rozhodující části provozuschopný, vážně ohrožuje především šířící se aktivní červotoč,působící v řezbářské výzdobě, skříni, ale i v klížených spojích dřevěných píšťal a v těch částech vzdušnic, zejména hlavního stroje, které jsou zhotoveny z měkkého dřeva (ucpávky kancel), dále v okolí hracího stolu. Poškození červotočem se projevuje u části dřevěných píšťal problematickým ozevem některých z nich. Dále dochází v hlavním stroji k mírnému proznívání mezi kancelami (jak prokázala zkouška těsnosti při stisku všech kláves s vypnutými rejstříky). Spodní část vzdušnice I. manuálu je postižena prasklinami, z nichž některé jsou nouzově přelepeny kůží. U pedálových kláves jsou v průchodkách  značné vůle, u manuálových kláves jsou některé potahy celotónových kláves nepoužívanějších tónů 1. manuálu značně prohmatané.

Závady v ozevu píš´tal jednotlivých  rejstříků:

Bourdonflaute 16ˇ - problematický ozev F, ds0

Portunal            8´                 -„-                f 0

Gemshorn         8´ - špatné nasazování G – A, problematický ozev fs2

Doppelflöte      8´ - špatné nasazování  fs0

Doppeflöte       4´ - nehrají C, Cs, Fs, c3.

Kromě toho v Principálu 8´drnčí píš´taly E, F

Flauto amabilis 8´ - problematický ozev C- Fs, b1,d1, cs 3, d3

Flauto dolce      4´ - nehrají Fs a téměř gs1. h1, d2, g2

Salicionál          8´ - problematický ozev F

Viola di Gamba 8´- problematický ozev s přifukováním b2, c3m nehraje h2

Piffaro               4´ - problematický ozev Fs

Violino              2´- nehraje f1

Octavbas           8´ - nehraje e0, fs0, b0

Gedackt b          8´ - problematický ozev c1

 

Vlastní píšťalový fond je u kovových píšťal jen lokálně postižen pozdějšími neodbornými ladičskými zásahy (přelepování  poškozených ústí lepící páskou apod, jinak se zdá být v relativně dobrém stavu; hůře na tom jsou píšťaly dřevěného píš´talového fondu, které částečně nesou sklovitý nános nezjištěného  impregnačního prostředku z oprav minulosti, u některých dřevěných píšťal, zejména pedálových,  jsou zřejmě z důvodu špatného ozevu instalovány intonační plechy či kartonové destičky před labii - místy zohýbané či jinak deformované.

Dále bylo zjištěné, že ocelové dráty v tónové traktuře jsou značně povrchové zoxidované, stejně jako čepy v ložiskách, zatím však nikde nedošlo ke zlomení. Z hlediska praktického interpretačního využití je možno charakterizovat chod manuálových kláves jako poněkud těžší (možná v důsledku tření zkorodovaných drátů a osiček v průchodkách a otvorech), avšak nikoliv neúnosný.

Celkově jde o velmi hodnotný raně romantický nástroj, který je dokladem raného období varhanářské tvorby Karla Schiffnera (nástroj postavil ve svých 35 letech), částečně odrážející ještě vlivy učitele J. Gartnera, současně však reflektující nové vlivy rozvíjejícího se varhanářského romantismu zastoupením široké palety flétnových a smykavých rejstříků (zajímavé je např. zastoupení rejstříků Doppelflöte v poloze 8´a 4´i flétnového rejstříku Piffaro 4´, které jinak u svých větších nástrojů disponoval Karel Vocelka). Po uvedení do náležitého stavu by mohl poskytnout ve spojení s velmi dobrým akustickým vyzněním chrámu působivé využití jak v liturgické funkci, tak i pro příležitostné koncertní využití.

 

     Návrh restaurátorského postupu

     S ohledem na možnosti farnosti je předpokládána varianta nikoliv celkového restaurování, nýbrž (po demontáži a vyčištění píšťalového fondu) sanační konzervace všech dřevěných částí, nezbytně nutných dílčích odborných oprav poškozených prvků vč. dílčích restaurátorských zásahů týkajících se především vzdušnice hlavního stroje a dřevěných funkčně problematických píšťal tak, aby byly eliminovány zhoubné vlivy šířícího se červotoče a současně odstraněny nedostatky na zvukově problematicky se ozývajících či zcela nefunkčních píšťalách a tak zaručena plná funkčnost nástroje. 

Konkrétně:

  1. demontáž píšťalového fondu a jeho opatrné odborné vyčištění (suchou cestou – stlačený vzduch, suchá pára, mokrou cestou – omytí v neutrálním saponátu), dále citlivé očištění ostatních částí stroje od depozitů nečistot
  2. sanační ošetření všech dřevěných částí nástroje proti dřevokaznému hmyzu. Transportovatelné části menších rozměrů (píšťalnice, stoličky, dřevěné píšťaly) pokud možno sanovat ozářením gama paprsky v radiační ozařovací komoře s následnou chemickou konzervací atestovaným insekticidním prostředkem. Na funkčně a akusticky významné prvky stroje je nutno s ohledem na nebezpečí objemových změn dřeva nutno užít insekticidní přípravek ředěný v organickém rozpouštědle (např. Lignofix Varhany III), na ostatní části, vnitřní strany skříně a přiléhající dřevěnou podlahu je možné užít i roztoky ředěné ve vodě či etanolu. Prvky, které neprojdou radiačním ozářením, je žádoucí konzervovat v tzv. výletovém období červotoče (počátek května – počátek července), a to 2x opakovaně (nikoliv postřikem, který má minimální účinnost, ale kombinací nátěru a lokální injektáže) .
  3. Revize všech vzdušnic, přičemž s ohledem na zjištěné profukování bude zřejmě u vzdušnice hlavního stroje nutná demontáž, vyšpánování prasklin, a vytěsnění (akceptovatelná je i nouzová varianta přelepení prasklin zespodu kůží a vytmelení či vytěsnění shora při ponechání vzdušnice na místě, bude-li to proveditelné), revize a vyklížení případných profuků u píšťalnic.
  4. Revize spojů zvukově problematických dřevěných píš´tal (a těsnosti zátek krytů),  podle potřeby lokální petrifikace (roztok Solakrylu BT či BMX) a tmelení trhlin a výletových otvorů (zejména v akusticky významných místech), odstranění nouzových intonačních kartonů (přípdně jejich náhrada cínooolověnými plechy; u poškozených cínových píšťal odborné cínařské oprav natržených ústí apod.
  5. Vymezení vůlí chodu pedálové klaviatury, u klaviatury I. manuálu náhrada nejvíce prohmataných celotónových potahů kopiemi, seřízení chodu traktur s orientační revizí stavu.
  6. Po zpětném osazení píšťalového fondu dorovnání intonace při respektování charakteru stávajících rejstříků a ponechání stávající hodnoty tlaku, pečlivé usazení drnčících principálových píšťal, doladění v rovnoměrné temperatuře.   

V rámci prací je nutné respektovat řemeslný rukopis původního varhanáře a používat dobově odpovídající materiály (neužívat např. kůži činěnou chromem). V nástroji budou ponechány všechny štítky s nápisy. Případné nejasnosti nutno konzultovat s organologickým dozorem. Na závěr pověřený varhanář zpracuje závěrečnou restaurátorskou zprávu o postupu prací s uvedením použitých prostředků a materiálů, ukončené práce budou řádně předány za účasti všech zainteresovaných a organologického dozoru.

 

Předpokládaný výsledek restaurátorského zásahu

Zastavení zhoubného působení larev dřevokazného hmyzu, dílčí odborné opravy poškozených píšťal a nejzávažnějších defektů funkčního charakteru za účelem prodloužení životnosti nástroje v dobrém funkčním stavu.