Noc kostelů 2020 Bubovice

Noc kostelů Bubovice

12.06.2020 18:00
BUBOVICE – kostel sv. Václava: 18,00 – 18,15 – zahájení Noci kostelů 18,15 – 18,45 – pár slov o historii kostela 18,45 – 19,30 – prohlídka kostela, varhan, dětské dílničky, občerstvení 19,30 – 20,00 – Sedm svátostí – co je to? Aneb co se děje v kostele… 20,00 – 20,45 – komorní hudba – rodina...

NOC KOSTELŮ 2015 - NOC KOSTELŮ PODRUHÉ V BŘEZNICI

TEMNOTA JE JAKO SVĚTLO – POOHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ

Malou svíčku si zapálil každý, kdo v pátek 29. května vstoupil ve večerních hodinách do kostela sv. Ignáce v Březnici. To drobné světélko mohlo připomenout motto letošní Noci kostelů „Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako SVĚTLO“. Slova z biblického žalmu byla kdysi vyslovena člověkem, který se cítil celý nesvůj pod neustálým Božím dohledem: „Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy“. Svíčka tedy měla navodit onu atmosféru Boží přítomnosti, která určuje život jednotlivce i společenství. Proto také byly jednotlivé svíčky kladeny vedle sebe (do znamení kříže), abychom mohli vnímat onu sounáležitost bytostí v péči Boží.

Boží přítomnost určitě vnímal a o ní svědčil sv. František Xaverský, jeden z patronů kostela, o němž vyprávěl P. Kozubík. Ten se snažil poukázat především na Františkovu touhu přinášet světlo evangelia do těch nejvzdálenějších míst.

Ale následující vyprávění paní Terezy Pruchové o historii a výrobě růženců poukázalo také na to, jak může být světlo víry zastíněno pozemskými zájmy. Výrobci růženců byli určitě zbožní lidé, ale někdy kvůli výdělkům ze své práce dokázali soupeřit s jinými věřícími.

Dalším bod programu byl taneční: menší děvčata v bílých šatech svými pohyby chtěla návštěvníkům kostela připomenout, že víra není pouze duchovní záležitostí, ale patří k ní i vnější projevy. Člověk oslavuje Boha i svým tělem, nejen svou duší.

Mezi vnější projevy víry patří i konání dobrých skutků. Příběh sv. Martina patří mezi známé, přesto v podání chlapců z farnosti mohl oživit v divácích touhu tohoto světce napodobovat: rozdělit se alespoň o polovinu toho, co mám, abych mohl získat nikoliv polovinu, ale celé Boží království.

A pak se návštěvníci přesunuli ke dveřím kostela, protože dveře jsou skoky z jednoho světa do druhého (V. Havel). A u dveří započala komentovaná prohlídka, která nechtěla jen připomínat historické údaje, ale spíše vysvětlit, proč se to či ono v kostele nalézá. A byl nastíněn příběh sv. Antonína, kterak kázal rybám, neboť lidé nechtěli naslouchat jeho slovům. A příběh sv. Vavřince, pro nějž tím největším církevním bohatstvím byli chudí, nemocní a lidé na okraji společnosti. A bylo objasněno, proč jedním z doprovodných symbolů sv. Františka Xaverského je krab s křížem na svém krunýři.

Po slovech se do uší posluchačů začala linout varhanní hudba v podání místního varhaníka Oldřicha Holého. Varhany z roku 1870 za pět let oslaví 150. výročí od svého postavení Karlem Schiffnerem, což si jistě zaslouží nějaký slavnostní koncert.

Tento rok 2015 je slavnostní pro všechny řeholníky a řeholnice, neboť papež František vyhlásil Rok zasvěceného života (bude zakončen v den 50. výročí vydání dokumentu Perfectae caritatis o obnově řeholního života, 21. listopadu 2015). Proto také P. Kozubík promluvil o tom, co znamená být řeholníkem. A o různých řeholích a různých prožívaní zasvěceného života.

Hudební skupina Třemšínská kvítka svým vystoupením ukázala, že kostelní hudba není spojena jen s varhanami, ale třeba i s elektrickou kytarou. Modernější písně rozezněly prostor kostela k Boží chvále, neboť Bůh může být oslavován stejně gregoriánským chorálem i rytmickými písněmi.

„Moje cesta k Bohu“, tak zněl název povídání místního kaplana Petra Hovorky, který se podobně jako apoštol Petr odvážil „vstoupit na vodní hladinu a kráčet za Kristem“, tedy dát se cestou, která přesahuje lidské schopnosti.

            A na cestu do svých domovů vyprovodilo návštěvníky závěrečné požehnání. Ještě v té chvíli v kostele svítily lidmi zapálené svíce, protože „u Boha není žádná temnota“, Bůh nad vším obtížným a náročným dokáže zvítězit.

P. Petr Hovorka

 

NOC KOSTELŮ PODRUHÉ V BŘEZNICI

Dne 29. května 2015 se naše farnost již podruhé zapojila do celostátní akce Noc kostelů a otevřela všem kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského. Kostel, kolem něhož většina z nás denně chodí a který je velkým architektonickým dědictvím našich předků, skýtá a nabízí ale i velké duchovní bohatství. Doufáme, že část toho všeho se nám podařilo ukázat a předat i vám všem. Chtěli bychom poděkovat těm, kteří přišli a podpořili svojí účastí tuto akci. Děkujeme i za podporu panu starostovi a vedení města Březnice, odboru kultury města, všem sponzorům, organizátorům a dobrovolníkům.

Hlavní program probíhal opět přímo v kostele. Byli jste všichni pozváni na prohlídku kostela s výkladem, zajímavé přednášky, liturgický tanec děvčat, divadlo o sv. Martinovi v chlapeckém provedení, varhanní preludium a koncert rožmitálské skupiny Třemšínská kvítka. Dále pro vás byla připravena výstava fotografií z II. poloviny 20. století. Na těchto fotografiích z našeho kostela i okolí jste mnozí z vás mohli poznat nejen sami sebe, ale i některé své příbuzné či známé a zavzpomínat tak na tuto dobu. Zajímavá určitě byla i výstava různých biblí. Bylo možné se též podívat na věž kostela, kde jste si mohli tentokráte zazvonit na všechny 3 zvony a pokochat se krásným výhledem na město z výšky.

Mimo hlavní program, který probíhal přímo v kostele, byl letošní ročník rozšířen o dětské dílny, které byly realizovány v prostorách Konventu. Děti měly možnost vyrobit si předmět vztahující se k Noci kostelů a k jeho symbolu – světlu. Děti měly velkou radost, že si mohou své výrobky odnést domů jako památku na tento večer. Všem kreativním maminkám děkujeme za pomoc.  Součástí večera byla i ochutnávka mešního vína a malé občerstvení pro všechny.

Doufáme, že se vám s námi líbilo a že vaše očekávání byla naplněna. Těšíme se na další setkání s vámi nejen při Noci kostelů.

Organizační tým Noci kostelů

______________________________________________________________________________________________________________________

 

POZVÁNKA OBČANŮM BŘEZNICE ZVEŘEJNĚNÁ V BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH 05/2015

NOC KOSTELŮ OPĚT V BŘEZNICI

Před dvěma lety se březnická farnost poprvé zapojila do akce s názvem Noc kostelů. Tento rok se opět náš kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského otevře široké veřejnosti. Letošní motto zní: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“

Letošní rok budou moci návštěvníci našeho otevřeného kostela poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou výrazem minulosti, ale živé přítomnosti. Pro Noc kostelů 2015 jsme pro vás připravili bohatý kulturně-duchovní program, ve kterém nebude chybět preludium duchovní hudby, koncert rožmitálské hudební skupiny Třemšínská kvítka, komentovaná prohlídka, dětské divadelní představení, výstava biblí, přednáška o Rozárnících, o sv. Františku Xaverském a o duchovním životě v současné době. Bude také možnost vystoupat do věže se zvony nebo si prohlédnout fotografie z II. pol. 20. století.

Letos bude program rozšířen i o dětské dílny, které budou probíhat v prostorách Konventu od 17:15 hodin. Zároveň v Konventu pro vás bude připravena ochutnávka mešního vína a občerstvení.

Program Noci kostelů v České republice připravuje více než 800 kostelů a modliteben.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před 11 lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se některé kostely v České republice. V roce 2010 se kostely otevřely již v celé České republice. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i 450 tisíc návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci v loňském roce.

Zveme tedy širokou veřejnost k návštěvě našeho místního kostela a k jedinečnému zpestření pátečního večera. Noc kostelů 2015 se v kostele sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského uskuteční v pátek 29. května 2015 od 18 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Organizační tým březnické Noci kostelů