Výuka náboženství - ZŠ Březnice (nepovinný předmět)

Školní rok 2019/2020 

Děti a náboženství v ZŠ 

Bc. Ludmila Lacinová (katechetka)

- STŘEDA od 13 hodin (třída - učebna angličtiny - 1.patro) - začíná se 4.9.2019 (mladší děti)

Hlášení na hodiny náboženství 

- přihlášky ke stažení ZDE (odevzdat třídní učitelce ve škole - hlásí se i děti, které již na náboženství chodily)

L. Lacinová - tel. 604 746 665, mail: L.Lacinova@seznam.cz

Mladší děti bude učit paní katechetka, starší děti pan farář P.J.Gumenický

- P. J. Gumenický, tel. 775 124 857, mail: gumenicky@gmail.com

- Spolčo starších žáků ( 6.-9. třída) se bude konat na faře cca 1x za 14 dní v pátek v 16 hod ve farní místnosti. Sraz před vchodem do fary z ulice L.Kuby.

   
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ na Základní škole v Březnici

Na naší Základní škole probíhá výuka náboženství od roku 2009. Je vedeno jako nepovinný předmět.

V životě každé společnosti je důležité být dobrým člověkem a k tomu může přispět svým dílem i náboženství. 

Poznáváme zde, krom jiného, pravidla pro náš život, která nám pomáhají žít šťastně, plnohodnotně a svobodně.

Základy křesťanství mohou být dětem směrnicí a životní orientací do budoucna.

V tomto předmětu nejde ovšem jen o informace a znalosti o křesťanství, ale spolu s dalšími akcemi navázanými 

na náboženství i o vzájemné soužití a poznávání, o společenství, o aktivní život ve farnosti. Děti se učí myslet 

na druhé a zjišťují, že člověk nemusí mít všechno.

Děti mají možnost se během roku účastnit tzv. Vikariátních nebo Diecézních poutí, kde se dozvídají něco

 o svatých naší země, o poutních místech, ale také si zasoutěží s dětmi z jiných koutů českobudějovické diecéze.

Jako doprovodné akce k náboženství mohu zmínit - zpívání na mších připravovaných pro děti, farní setkávání 

při hrách, táborácích a podobně. Tyto a další akce, které během roku vznikají, obohacují a doplňují formaci dětí.

Důležitá a vítaná je i spolupráce rodičů, kteří se mohou svými nápady a pomocí podílet na těchto aktivitách 

zaměřených na křesťanství, které je otevřené všem…..

 

Helena Hochmutová - bývalá katechetka ze Starého Rožmitálu

 

             

POKUD BY MĚL O VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ ZÁJEM I NĚKDO JINÝ, KTERÝ JE STARŠÍ (NAPŘ. STUDENT STŘEDNÍ ŠKOLY ČI OSOBY HLEDAJÍCÍ), MŮŽE KONTAKTOVAT NAŠEHO PANA FARÁŘE (VIZ. ZÁLOŽKA DUCHOVNÍ SPRÁVA), KTERÝ VÁM RÁD POMŮŽE.